Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 700
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek Obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 maja 2019 r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji– (druk nr 123/X).
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 124/X ).
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 125/X ).
6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018” - (druk nr 126/X ).
7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Miastko za 2018 rok” - (druk nr 127/X ).
7a. przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Miastko za 2018 rok” przez Burmistrza Miastka,
7b. debata nad raportem o stanie Gminy Miastko za 2018 rok,
7c. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka - (druk nr 128/X ).
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Burmistrza Miastka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2018 rok - (druk nr 129/X).
8a. przedstawienie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miastko za 2018 r. – (druk nr 130/X),
8b. przedstawienie opinii Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – (druk nr 131/X),
8c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2018 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miastka – ( druk nr 132/LIII),
8d. przedstawienie opinii Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miastka z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – (druk nr 133/X),
8e. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2018 rok – (druk nr 134/X ),
9b. udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2018 rok – (druk nr 135/X ).
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10a. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r.- (druk nr 136/X ),
10b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 137/X ),
10c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu - (druk nr 138/X ),
10d. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miastko - (druk nr 139/X ),
10e. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego - (druk nr 140/X ),
10f. wprowadzenia programu pn. „Pudełko życia w gminie Miastko” - (druk nr 141/X ),
10g. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - (druk nr 142/X ),
10h. powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku - (druk nr 143/X ),
10i. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miastko - (druk nr 144/X ),
10j. zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku świerk pospolity (Picea abies (L.) Karst) stojącego na działce nr 232 obręb geodezyjny Wałdowo – (druk nr 145/X ),
10k. kontroli doraźnej trybu wyłonienia przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku oferenta oraz nadzoru nad wykonaniem warunków umowy z dnia 24 czerwca 2011 roku na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położone na działce 1/1 w Bobięcinie Gmina Miastko – (druk nr 146/X ),
10l. zmiany uchwały Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - (druk nr 150/X)
10m. zmianany uchwały Nr IX/82/2019 rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 151/X)
10n. wyrażenia zgody na odpłatrne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 3/2, położonej w obrębie Bobięcino, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 152/X)
11. Przyjęcie informacji o stanie wdrożenia Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Miastko do roku 2030 – (druk nr 147/X ).
12. Przyjęcie informacji o stanie wdrożenia Programu niskiej emisji dla Miasta i Gminy Miastko na lata 2014-2020 – (druk nr 148/X ).
13. .Informacja o stanie środowiska naturalnego w Gminie Miastko – (druk nr 149/X ).
14. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
15. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze