Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 497
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 sierpnia 2019r. 
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 172/XIII). 
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 173/XIII ). 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 174/XIII ). 
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 183/XIII) 
6b. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 184/XIII) 
6c. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miastka - (druk nr 185/XIII) 
6d. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 298,299/2 i 301 położone w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/2- (druk nr 175/XIII ), 
6e. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone na południe od terenów zabudowanych miejscowości Głodowo w części obrębu ewidencyjnego Głodowo - (druk nr 176/XIII ), 
6f. umorzenia postępowania skargowego - (druk nr 177/XIII ), 
6g. umorzenia postępowania skargowego - (druk nr 178/XIII ), 
6h. udzielenia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu dla Regionalnej Komisji Odwoławczej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informacji w trybie art. 95 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn:Dz.U. z 2019 r.,poz.1440), sygn.akt DF-RI-95/19 - (druk nr 179/XIII ), 
7. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 r. - (druk nr 180/XIII), 
8. Informacja o sytuacja na rynku pracy w roku 2018 w Gminie Miastko - (druk nr 181/XIII ), 
9. Informacja o stanie dróg gminnych - (druk nr 182/XIII ), 
10. Wolne wnioski, komunikaty i informacje. 
11. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze