Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 437
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 września 2019 r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 187/XIV)
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 188/XIV )
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 189/XIV )
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 190/XIV )
6b. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko - (druk nr 191/XIV )
6c. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - (druk nr 192/XIV )
6d. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Słosinko, Miłocice, Okunino, Dretyń, Przęsin, Świerzno, Pasieka, Świeszyno i Węgorzynko, gm. Miastko - (druk nr 193/XIV )
6e. przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” – (druk nr 195/XIV)
6f. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – (druk nr 196/XIV)
6g. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023 – (druk nr 197/XIV)
6h. zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku – (druk nr 198 /XIV)
6i. Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastko dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także dodatków o charakterze socjalnym– (druk nr 199/XIV)
6j. rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrz Miastka (druk nr 203/XIV)
6k. rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrz Miastka (druk nr 204/XIV)
7. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych - (druk nr 200/XIV)
8. Informacja Burmistrza Miastka o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Gminy - (druk nr 201/XIV )
9. Informacja Burmistrza w sprawie podmiotu, w którym będzie wykonywana praca przez skazanych na karę ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2020 roku oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego dot. potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w 2020 roku – (druk nr 202/XIV)
10. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
11. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze