Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 400
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów: - Nr XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 października 2019 r., - Nr XV/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 listopada 2019 r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 207/XVI).
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 208/XVI ).
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 209/XVI ).
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi - (druk nr 210/XVI ),
6b. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 211/XVI ),
6c. zmiany uchwały Nr 94/IV/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego - (druk nr 212/XVI ),
6d. wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5- (druk nr 213/XVI ),
6e. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – (druk nr 214/XVI)
6f. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk 126/XVI)
6g. zmiany Uchwały Nr XLII/441/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - (druk nr 217/XVI)
6h. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Dretyniu - (druk nr 218/XVI)
6i. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pani Anny Lipińskiej na bezczynność Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 219/XVI)
6j. zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 220/XVI)
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miastko w roku szkolnym 2018/2019 - (druk nr 215/XVI)
8. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze