Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 1057
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 stycznia 2020r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 247/XIX).
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 248/XIX ).
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 249/XIX ).
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka - (druk nr 250/XIX ),
6b. udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Miastku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - (druk nr 251/XIX ),
6c. podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - (druk nr 252/XIX ),
6d. uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy, rosnącego na dz. nr 10/1 w miejscowości Role, gmina Miastko - (druk nr 253/XIX ),
6e. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 i 551, położonych w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gmina Miastko - (druk nr 254/XIX ),
6f. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 271, 278/1, 277/1, 269/1, 278/3 i 269/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 83/5 m. Miastko - (druk nr 255/XIX ).
6g. podjęcia przez Gminę Miastko, współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz zwiększenia dostępu do zdeinstytucjionalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - (druk nr 257/XIX)
6h. uchylenia uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 stycznia 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miastko - (druk nr 258/XIX)
6i. uchylenia Uchwały Nr XVIII/156/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.01.2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko - (druk nr 259/XIX)
6j. pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miastka - (druk 260/XIX)
7. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
8. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze