Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 357
  • Produkcja: 2021
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2020r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 428/XXIX).
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 429/XXIX).
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 430/XXIX).
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023” - (druk nr 431/XXIX),
6b. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastko na lata 2021 – 2027 - (druk nr 432/XXIX),
6c. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577 i 578, położonych w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gm. Miastko - (druk nr 433/XXIX),
6d. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 16/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/2 - (druk nr 434/XXIX),
6e. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 94/3 położonej w obrębie Miastko 83/2, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - (druk nr 435/XXIX),
6f. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy - (druk nr 436/XXIX),
6g. przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz miasta i gminy Miastko do roku 2035” - (druk nr 437/XXIX),
6h. . przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2020 – 2026” - (druk nr 438/XXIX),
6i. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony 10 lat z możliwością jej kolejnego przedłużenia - (druk nr 439/XXIX),
6j. pozostawienia bez rozpatrzenia petycji - (druk nr 440/XXIX),
6k. rozpatrzenia petycji - (druk nr 441/XXIX),
6l. nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko” - (druk nr 442/XXIX),
6m. nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko” - (druk nr 443/XXIX),
6n. nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko” - (druk nr 444/XXIX).
6o. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 rok -(druk nr 446/XXXIX)
6p. przekazania skargi według właściwości - (druk nr 447/XXIX)
7. Przyjęcie sprawozdań komisji stałych Rady ze swojej działalności za 2020r. - (druk nr 445/XXIX).
8. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze