Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 278
  • Produkcja: 2021
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2020 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2021r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 448/XXX).
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 449/XXX).
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 450/XXX).
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 rok – (druk nr 451/XXX)
6b. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia Miastu Słupsk realizacji praw i obowiązków Gminy Miastko, związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu – (druk nr 452/XXX)
6c. zmiany uchwały nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania – (druk nr 453/XXX)
6d. wskaznania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku – (druk nr 454/XXX)
6e. przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – (druk nr 455/XXX)
6f. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miastko – (druk nr 456/XXX)
6g. zatwierdzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miastko” – (druk nr 457/XXX)
6h. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastko w 2021 r. – (druk nr 458/XXX)
6i. przyjęcia gminnego programu udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. „EKO-Gmina” – (druk nr 459/XXX)
6j. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego numer 2 znajdującego się w budynku usługowo-mieszkalnym numer 7, położonym w Wałdowie, gm. Miastko – (druk nr 460/XXX)
6k. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 112/1, 112/2 i 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Przęsin, gm. Miastko – (druk nr 461/XXX)
6l. zmiany uchwały nr XXIX/279/2021 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz miasta i gminy Miastko do roku 2035” – (druk nr 462/XXX)
6m. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 6 w budynku numer 54 położonym w miejscowości Słosinko, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy i udzielenia bonifikaty od ceny jego sprzedaży – (druk nr 463/XXX)
6n. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko (druk nr 465/XXX)
7. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
8. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze