Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 222
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołu Nr LIX/2023 z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 31 marca 2023 roku

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 852/LX)

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 853/LX)

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 854/LX)

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6a. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok – (druk nr 855/LX);

6b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 856/LX);

6c. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych - (druk nr 857/LX);

6d. powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. „Aktywna Wieś 2023” (druk nr 858/LX);

6e. wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy – sołectw i osiedli (druk nr 859/LX);

6f. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026 (druk nr 860/LX).

6g. utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku - (druk nr 865/XL)

6h. wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2023 r. na terenie Gminy Miastko - (druk nr 866/LX)

7. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miastko za 2022 rok - (druk nr 861/LX).

8. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2022 rok - (druk nr 862/LX).

9. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Gminnego OSP o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2022 rok - (druk nr 863/LX).

10. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Straży Miejskiej o stanie porządku na terenie Gminy Miastko za 2022 r. - (druk nr 864/LX).

11. Wnioski i zapytania mieszkańców (§ 69 pkt 6 Statutu Gminy Miastko).

12. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

13. Zamknięcie obrad LX sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.