Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 366
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr LX/2023 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 kwietnia 2023 r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 867/LXI).
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 868/LXI).
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 869/LXI).
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6a. o zmianie Uchwały Nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 870/LXI),
6b. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 299/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Dretynek, gm. Miastko - (druk nr 871/LXI),
6c. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 164, położona w obrębie ewidencyjnym Wałdowo, gm. Miastko - (druk nr 872/LXI),
6d. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby prawnej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 21/56, położonej w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 873/LXI),
6e. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 159, położonej w obrębie Świerzenko, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 874/LXI),
6f. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a osobą fizyczną - (druk nr 875/LXI),
6g. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej jako działka numer 395/21, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 876/LXI),
6h. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej jako działka numer 407/29, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 877/LXI),
6i. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej jako działka numer 407/31, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 878/LXI),
6j. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej jako działka numer 395/17 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 879/LXI),
6k. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r – (druk nr 885/LXI).
6l. wyrażenia zgody na utworzenia spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – (druk nr 886/LXI)
6m. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Bałtyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – (druk nr 887/LXI)
6n. wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a osobą fizyczną - (druk nr 888/LXI)
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r. - (druk nr 881/LXI).
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 r. - (druk nr 882/LXI).
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej za 2022 r. - (druk nr 883/LXI).
10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy za 2022 r. - (druk nr 884/LXI).
11. Wnioski i zapytania mieszkańców (§69 pkt 6 Statutu Gminy Miastko).
12. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
13. Zamknięcie obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.