Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 213
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu Nr LXI/2023 z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 26 maja 2023 roku
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 889/LXII)
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 890/LXII)
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 891/LXII)
6. Rozpatrzenie ,,Raportu o stanie Gminy Miastko za 2022 rok” - (druk nr 892/LXII):
6a. przedstawienie ,,Raportu o stanie Gminy Miastko za 2022 rok” przez Burmistrza Miastka
6b. debata nad raportem o stanie Gminy Miastko za 2022 rok
6c. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka - (druk nr 893/LXII )
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Burmistrza Miastka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2022 rok:
7a. przedstawienie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miastko za 2022 r. – (druk nr 894/LXII)
7b. przedstawienie opinii Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – (druk nr 895/LXII)
7c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2022 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miastka – ( druk nr 896/LXII )
7d. przedstawienie opinii Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miastka z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok – (druk nr 897/LXII)
7e. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2022 rok – (druk nr 898/LXII)
8b. udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2022 rok – (druk nr 899/LXII)
9. Podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:
9a. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok – (druk nr 900/LXII)
9b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 901/LXII)
9c. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Miastku – (druk nr 902/LXII)
9d. ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastko” – (druk nr 903/LXII)
9e. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47/68 położonej w obrębie Miastko Jeden, stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 904/LXII)
9f. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w budynku stanowiącym własność Gminy Miastko – (druk nr 905/LXII)
9g. uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 r. – (druk nr 906/LXII)
9h. powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku – (druk nr 908/LXII)
9i. powołania Miasteckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (druk nr 909/LXII)
9j. wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - (druk 922/LXII)
9k. przyjęcia apelu o podjęcie skutecznych działań dotyczących przebudowy drogi powiatowej ul. Dworcowej nr 1782G w Miastku - (druk nr 923/LXII)
10. Przyjęcie informacji o stanie wdrożenia założeń Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015-2025 - (druk nr 910/LXII)
11. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miastko - (druk nr 911/LXII)
12. Przyjęcie informacji o stanie wdrożenia Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030 - (druk nr 912/LXII)
13. Przyjęcie informacji o stanie wdrożenia Programu niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2015-2025 - (druk nr 913/LXII)
14. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym za 2022 r. - (druk nr 914/LXII)
15. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek oświatowych Gminy Miastko za 2022 r. - (druk nr 915/LXII)
16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2022 r. - (druk nr 916/LXII)
17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Mienia Komunalnego za 2022 r. - (druk nr 917/LXII)
18. Przyjęcie informacji Burmistrza o działalności gminnych spółek prawa handlowych za 2022 r.- (druk nr 918/LXII)
19. Informacja o stanie przygotowań Gminy do sezonu turystycznego - (druk nr 919/LXII)
20. Informacja o stanie środowiska naturalnego w Gminie Miastko - (druk nr 920/LXII)
21. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. - (druk nr 921/LXII)
22. Wnioski i zapytania mieszkańców (§ 69 pkt 6 Statutu Gminy Miastko)
23. Wolne wnioski, komunikaty i informacje
24. Zamknięcie obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji