Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 290
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów: Nr LXII/2023 z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 czerwca 2023 r. oraz Nr LXIII/2023 z posiedzenia nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 28 lipca 2023 r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 929/LXIV).
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 930/LXIV).
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 931/LXIV).
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok – (druk nr 932/LXIV);
6b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 933/LXIV);
6c. zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Miastku – (druk nr 934/LXIV);
6d. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka numer 1/2, położonej w obrębie Wiatrołom, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Starosty Bytowskiego do zasobów Gminy Miastko – (druk nr 935/LXIV);
6e. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 i 179 położonych w obrębie ewidencyjnym Świeszyno, gm. Miastko – (druk nr 936/LXIV);
6f. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 406/1 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – (druk nr 937/LXIV);
6g. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 406/2 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – (druk nr 938/LXIV);
6h. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a osobami fizycznymi – (druk nr 939/LXIV);
6i. ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastko – (druk nr 940/LXIV);
6j. uznania skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku za bezzasadną – (druk nr 941/LXIV);
6k. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony z możliwością jej kolejnego przedłużenia – (druk nr 942/LXIV).
6l. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 102/1 i 104/13, położonej w obrębie Cztery Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - (druk Nr 943/LXIV)
6m. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Bobięcino, gm. Miastko na czas oznaczony do 10 lat - (Druk Nr 944)
6n. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika - (Druk Nr 945/LXIV)
7. Ocena stanu zaawansowania wdrażania Planu naprawczego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. opracowanego przez Formedis Spółka z o.o.
8. Wnioski i zapytania mieszkańców (§ 69 pkt 6 Statutu Gminy Miastko).
9. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
10. Zamknięcie obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.