Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 202
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr LXIV/2023 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia
25 sierpnia 2023 r.

3. Przedstawienie  porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr  946/LXV).

4. Informacja nt. sytuacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o.

5. Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk
nr 947/LXV).

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach
i zapytaniach - (druk nr 948/LXV).

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7a. wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok - (druk nr 949/LXV),

7b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 950/LXV),

7c. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pn. ,,WĘGORZYNKO – SŁUPSKA ”
- (druk nr 951/LXV),

7d. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Greckokatolickiej pw. św. Włodzimierza i Olgi
w Miastku
- (druk nr 952/LXV),

7e. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego
w Piaszczynie 
- (druk nr 953/LXV),

7f. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Miastku - (druk nr 954/LXV),

7g. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Dretyniu - (druk nr 955/LXV),

7h. ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zespołem Gminy Miastko
na lata 2023-2027”
- (druk nr 956/LXV),

7i. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka numer 43/3, położonej w obrębie Pięć Miastko od Skarbu Państwa – Starosty Bytowskiego do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 957/LXV),

7j. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 47/67, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeden Miastko - (druk nr 958/LXV),

7k. wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko, położonych w obrębach: Dolsko, Dretynek, Głodowo, Miłocice, Okunino, Pasieka, Przeradz, Słosinko, Świeszyno, Trzcinno i Węgorzynko
z dotychczasowymi dzierżawcami
- (druk nr 959/LXV),

7l. nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko - (druk
nr 960/LXV),

7m. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - (druk nr 964/LXV),

7n. uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Miastku - ( druk nr 965/LXV)

8.  Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2023 r. - (druk
nr 961/LXV).

9. Informacja o sytuacji na rynku pracy w roku 2022 w Gminie Miastko - (druk nr 962/LXV)

10. Informacja o stanie dróg gminnych - (druk nr 963/LXV)

11. Wnioski i zapytania mieszkańców (§69 pkt 6 Statutu Gminy Miastko).

12. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

13. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.