Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 115
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr LXV/2023 z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 września 2023 r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 969/LXVII).
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 970/LXVII).
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 971/LXVII).
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok – (druk nr 972/LXVII);
6b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 973/LXVII);
6c. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko – (druk nr 974/LXVII);
6d. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku oraz objęcie przez Gminę Miastko udziałów w podwyższonym kapitale – (druk nr 975/LXVII);
6e. przejęcia przez Gminę Miastko od Województwa Pomorskiego zadania w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 206 (ul. Koszalińska w Miastku) na odcinku od km 59+267,00 do km 59+555,28 polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów – (druk nr 976/LXVII);
6f. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr B-364 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Miastku – (druk nr 977/LXVII);
6g. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr B-149 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie – (druk nr 978/LXVII);
6h. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku nr 1 przy ul. Piłsudzkiego w Miastku zbywanego na rzecz najemców – (druk nr 979/LXVII);
6i. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałaniu Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026 – (druk nr 981/LXVII);
6j. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – (druk nr 982/LXVII);
6k. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2024-2027 – (druk nr 983/LXVII);
6l. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” - (druk nr 987/LXVII)
6m. rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej - (druk nr 988/LXVII)
7. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych – (druk nr 984/LXVII).
8. Informacja Burmistrza Miastka o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Gminy - (druk nr 985/LXVII).
9. Wnioski i zapytania mieszkańców (§ 69 pkt 6 Statutu Gminy Miastko).
10. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
11. Zamknięcie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.